ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่องอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

เปิดสอน ป.โท