แผนที่  Google Maps

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อาคารเรียนรวม โซน A  ชั้น 3 ห้อง A 306

ตำบลลำไทร   อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170

โทร. 035-248-000 ต่อ 8400, 8208