แบบฟอร์มการยื่นใบคำร้องต่างๆ
บฑ. ๖ แบบคำร้องทั่วไป1
บฑ. ๖.๒ แบบคำร้องออกหนังสือเพื่อเก็บข้อมูล IOC (ขอผู้เชี่ยวชาญ)1
บฑ. ๖.๓ (เชิงคุณภาพ) (Check List)1
บฑ. ๖.๓ (เชิงปริมาณ) (Check List)1
บฑ. ๘ ใบคำร้องขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
บฑ. ๘.๑ (๑) แบบคำร้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
บฑ. ๘.๑ ใบนำส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
บฑ. ๑๕ แบบคำร้องขออนุมัติขยายเวลาเรียน
บฑ. ๑๗ คำร้องรักษาสถานภาพ
บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการปฏิบัติกรรมฐาน ปรับ