กระบวนการพุทธจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี : นางวันวิสาข์ ทิมมานพ

กระบวนการสร้างความหมายใหม่บนประสบการณ์เดิม ของบุคคลต้นแบบในสังคมไทย : นางสาวชไมพร เจริญครบุรี

กระบวนเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายทิพย์ ขันแก้ว

การบูรณาการหลักโภชนสัปปายะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน : นายบดินทร์ จิตต์เจริญ

การพัฒนาพุทธจิตวิทยาการบริการสาหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว : นายกฤษณะ ธรรมสาส์น

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา : นางสาวรัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์

การพัฒนารูปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : นางสาระ มุขดี

การพัฒนารูปแบบการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการของพระสงฆ์ที่มีบทบาทให้การปรึกษา : นางวิชชุดา ฐิติโชติรัตนา

รูปแบบการพัฒนากระบวนการปรึกษาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศตามแนวพุทธจิตวิทยา : นายสรายุทธ อุดม

การรู้ความจริงที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักพุทธจิตวิทยา : พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม (มณีปัญญาพร)

การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงวัยไทยด้วยวิปัสสนากรรมฐาน : นางยุวดี พนาวรรต

ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน : ร้อยตำรวจเอกวรพล คัดพันธุ์

รูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยศิลปินต้นแบบ : นางวลัยพรรณ เฉลยทรัพย์

รูปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน : พระครูภาวนาวีรานุสิฐ วิ. (วีรวงศ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)

รูปแบบการสื่อสารอย่างสันติเชิงพุทธจิตวิทยา : นางสาวพิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย

ลักษณะจิตงอกงามตามหลักพุทธจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร : นางสาวณัฐรินทร์ นิธิกีรติชานนท์

กระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร : พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข

กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะพลังบวกของผู้สูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยา : พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ ธมฺมวโร)

การจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียงตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ : พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท (แก้วบุตรดี)

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเครียดตามแนวพุทธจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม : นางสุวรรณา เชียงขุนทด

การพัฒนาสุขภาวะองค์รวมสำหรับผู้สูงวัยตามแนวพุทธจิตวิทยา : พระครูภาวนาสังวรกิจ วิ.(สุวิทย์ คำมูล)

โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยาของพระสงฆ์ด้านการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย : พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ (ธนิกกุล)

ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามแนวพุทธจิตวิทยา : นางสาวนิศากร บุญอาจ

พุทธจิตวิทยาการพัฒนาคุณธรรมและความสุขในบทเพลงลูกทุ่งไทย : นายจำนงค์ ไชยมงคล

พุทธจิตวิทยาบูรณาการเพื่อดุลยภาพองค์รวมผู้สูงอายุด้วยกระบวนการโยคะ : นางสาวมณรัตน์ นิ่มสกุล

พุทธจิตวิทยาสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : จ่าสิบตำรวจ หญิง กนกวรรณ ขวัญอ่อน

พุทธบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยาเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : นายรักษ์ วงษ์สาคร

โมเดลเชิงสาเหตุในการดูแลคนไร้ที่พึ่งตามแนวพุทธจิตวิทยา : นายกรณ์ สาริยา

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลตามหลักพุทธจิตวิทยา : พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร)

รูปแบบการพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยสัปปายะตามแนวพุทธจิตวิทยา : พระมหาเสงี่ยม สุวโจ (มณีวงษ์)

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวสกลนครตามแนวพุทธจิตวิทยา : นายนิยม เวชกามา

รูปแบบการเสริมแรงใจตามหลักพุทธจิตวิทยาด้วยพิธีกรรมการเจิมของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย : พระมหาพลกิตติ์ ภูริปญฺโญ (สุรชน)

รูปแบบสมการโครงสร้างการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา : นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา

รูปแบบสมรรถนะพระวิปัสสนาจารย์แนวพุทธจิตวิทยา : พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ ศิริรัตน์)